Newsชีวิตในเมลเบิร์นเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รัฐวิกตอเรีย

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์จะดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร สำหรับชาวไทยที่พำนักในเครือรัฐออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ สำหรับชาวไทยที่พำนักในกรุงแคนเบอร์ราและรัฐอื่น ๆ ของออสเตรเลีย ได้แก่ รัฐวิกตอเรีย รัฐควีนส์แลนด์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู และหมู่เกาะโซโลมอน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 • สัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยได้แปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ในปีนี้ถึงว่า ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
 • ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประชาชนชาวไทยที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามปุ่มด้านล่าง (ระบบจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2019)

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร online

2. ดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00

 • Tel: +61 2 6206 0100
 • Email: cbrconsular1@gmail.com
 • Line ID: cbrconsular

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ชาวไทยในออสเตรเลียและประเทศในเขตอาณาทราบต่อไป (และทีมงานเด็กออสจะนำข้อมูลมาอัพเดทให้อีกครั้ง

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • หนังสือเดินทางไทย
   • หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกโดยหน่วยราชการไทยเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป

วิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร online

1. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอนาจักร Online” ด้านบน เพื่อไปยังหน้านแรกเริ่มต้นลงทะเบียน และคลิ๊ก “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

2. กรอกข้อมูลตาม passport  และบัตรประชาชน พร้อมเลขหลังบัตรประชาชนที่มีตัวอักษร 2 ตัวและเลข 10 หลัก ให้ใส่ทั้งตัวอักษร และตัวเลข หลังจากนั้นให้ กด “คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ” พร้อมกรอกระหัส และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบขอมูลให้ถูกต้อง และกดลงทะเบียน

พร้อมกด “ยืนยันการบันทีกข้อมูล”

4. ตรวจสอบข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการ capture screen หรือจะพิมพ์ไว้ใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียบร้อย ต่อจากนี้ DekAus ก็รอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ต่อไป

หากท่านได้ทำการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว เอกสารการเลือกตั้งจะถูกส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ทางไปรษณีย์ ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารการเลือกตั้ง และควรส่งเอกสารในซองไปรษณีย์แนบมาด้วยให้ถึงสถานทูตฯ ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2019

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ 
 3. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
 4. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า ๑๐๐ กม. 
 5. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด

วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
 2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Download Form ส.ส. 28

หากไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 8 ประการ

 1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 2. สิทธิในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

หรือพูดง่ายๆ คือ หากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ทางการเมือง ท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องทิ่น หรือระดับประเทศเด็กออสอยากเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในอนาคต เด็กออสจะไม่พลาดการเลือกตั้งแน่นอน

ข้อมูลจาก

http://canberra.thaiembassy.org
http://www2.ect.go.th
http://hq.prd.go.th/prtechnicaldm/ewt_news.php?nid=1436

Tags

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close