Connect with us
Life Style3 years ago

Spring Clean สังคายนาบ้าน

Spring Clean เป็นประเพณีที่ทำกันทุกฤดูใบไม้ผลิ หลังจากผ่านหน้าหนาวอันยาวนาน เป็นที่สังเกตได้ว่านอกจากใบไม้ และสีสันของดอกไม้เริ่มออกดอกออกใบแล้ว พระอาทิตย์เองก็เริ่มขึ้นเร็วและตกช้าลง ระยะเวลากลางวันเริ่มยาวขึ้นแล้ว ประเพณีนี้เริ่มจากอดีตกว่า 3,000 ปีให้จินตนาการในสมัยที่ยังใช้แหล่งกำเนิดความร้อนจากพวก ถ่านหิน, น้ำมัน, ไม้ฝืน ทั้งบ้านในช่วงหน้าหนาวก็จะมีเศษผง ขี้เถ้า เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะทำความสะอาดครั้งใหญ่กัน ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์เราในช่วงฤดูหนาวจะขี้เกียจกว่าปกติ ง่วงนอนง่ายกว่า และมีกิจกรรมน้อยกว่าในฤดูอื่นๆ...

Copyright © 2024 DekAus Melbourne