Box Hill

 • วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ใน เมลเบิร์น

  เชิญร่วมทําบุญ หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น ทุกๆปีช่วงฤดูฝน พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ปฏิบัติธรรมภายในบริเวณที่กําหนด เป็นเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เวลาอยู่กับการทําวัตร สวดมนต์ ทําสมาธิเป็นส่วนมาก จึงเกิดเป็นประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อนําไปจุดบูชาตลอดการปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาได้ ทางคณะกรรมการวัดไทย นครเมลเบิร์น…

  Read More »
 • ทำบุญวัน มาฆบูชา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น 2019

  วันเพ็ญเดือน 3 เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันท่ีพระอรหันต สาวกจําานวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ณ วัด แห่งแรกของพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวัน ที่เมืองราชคฤห์ และเป็น วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานเสาหลักแห่ง คําาสอนสําาหรับให้พุทธบริษัท ได้ยึดเป็นแกนคําาสอนของพระพุทธ ศาสนา เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความย่อคือ…

  Read More »
 • ทอดกฐินสามัคคีประจำปี

  เชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2017 มีคณะพระมหาเถระ และญาติโยมนำกฐินมาร่วมถวายจากประเทศไทย 09:00 ตั้งองค์กฐิน 09:30 แห่ผ้าไตร และอัฐบริขาร 10:15 ไหว้พระรับศีล, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, ตักบาตร 10:30 ถวายผ้ากฐิน 11:00 อนุโมทนากถา 11:05 ถวายภัตตาหารเพล…

  Read More »
Back to top button
Close