วัดไทย

 • วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ใน เมลเบิร์น

  เชิญร่วมทําบุญ หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น ทุกๆปีช่วงฤดูฝน พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ปฏิบัติธรรมภายในบริเวณที่กําหนด เป็นเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เวลาอยู่กับการทําวัตร สวดมนต์ ทําสมาธิเป็นส่วนมาก จึงเกิดเป็นประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อนําไปจุดบูชาตลอดการปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาได้ ทางคณะกรรมการวัดไทย นครเมลเบิร์น…

  Read More »
 • ทำบุญวัน มาฆบูชา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น 2019

  วันเพ็ญเดือน 3 เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันท่ีพระอรหันต สาวกจําานวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ณ วัด แห่งแรกของพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวัน ที่เมืองราชคฤห์ และเป็น วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานเสาหลักแห่ง คําาสอนสําาหรับให้พุทธบริษัท ได้ยึดเป็นแกนคําาสอนของพระพุทธ ศาสนา เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความย่อคือ…

  Read More »
 • สงการนต์ เมลเบิร์น

  วันสงกรานต์ ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill)

  วันสงกรานต์ ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) เชิญชวนคนไทยและคนที่ชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมไทย ไปร่วมกันเฉลิมฉลองวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ณ วัดไทยบ็อกซ์ ฮิลล์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   กิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ ตักบาตรพระประจำวันเกิด ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ/รดน้ำผู้ใหญ่ การออกร้าน อิ่มบุญกับร้านอาหารดัง หมูปิ้ง-ไก่-ใส้กรอกย่าง-แหนมอีสาน-ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่าง-ของหวาน-และอื่นๆอีกมากมาย…

  Read More »
 • งานบุญออกพรรษา และถวายผ้าป่า – Wat Thai Bhavana Ballarat

  งานบุญออกพรรษา และถวายผ้าป่า เพื่อนำมาสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม Wat Thai Bhavana Ballarat วิหารทาน สร้างไว้ ได้ที่อยู่ ฝึกผู้รู้ สู่หนทาง หวังมรรคผล มาร่วมด้วย ช่วยกัน หลายๆคน พระเริ่มต้น โยมเริ่มตาม ย่อมสำเร็จ ..มหาชิ.. ***เจ้าภาพทอดผ้าป่าซื้อที่ดินพร้อมบ้าน 10 เอเคอร์ $460,000…

  Read More »
 • วันอาสาฬหบูชา วัดธรรมรังษี Melbourne, dekaus, เด็กออส, คนไทย เมลเบิร์น

  งานบุญ วันอาสาฬหบูชา – Asalaha Puja Day

  วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบท ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก จึงขอเชิญชวนชาวไทยในเมลเบิร์นร่วม งานบุญ ณ วัดธรรมรังษี กำหนดการ *** ภาคเช้า ***…

  Read More »
 • Wat Dhammarangsee 33th Anniversary

  เรียนเชิญร่วม งานบุญ ครบรอบ 33 ปี ณ วัดธรรมรังษี เมลเบิร์น

  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วม งานบุญ บริจาคปัจจัย ในวันครบรอบ 33 ปี ก่อตั้งวัดธรรมรังษี เพื่อสมทบทุนปัจจัยขยายที่ดินวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดธรรมรังษี รับเป็นเจ้าภาพผ้าป่า จำนวน $33 หรือบริจาคตามอายุครบรอบวันเกิด ของท่าน +1 หรือตามกำลังศรัทธา กำหนดการ งานบุญ 10:00 พุทธศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันที่วัด 10:15…

  Read More »