ผ้าอาบน้าฝน

  • วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ใน เมลเบิร์น

    เชิญร่วมทําบุญ หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น ทุกๆปีช่วงฤดูฝน พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ปฏิบัติธรรมภายในบริเวณที่กําหนด เป็นเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เวลาอยู่กับการทําวัตร สวดมนต์ ทําสมาธิเป็นส่วนมาก จึงเกิดเป็นประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อนําไปจุดบูชาตลอดการปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาได้ ทางคณะกรรมการวัดไทย นครเมลเบิร์น…

    Read More »