NewsUpComing Events

กงสุญสัญจร ณ.เมลเบิร์น ครั้งที่ 1 ปี 2019

11 - 13 JAN 2019

****กลับมาแล้ว กงสุญสัญจร ณ.เมลเบิร์น*****

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร และรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่ “นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2019 (วันศุกร์-อาทิตย์) 

เวลา 09.00 – 17.30 น. 

ณ ห้องประชุม Albert Room 1 & 2 ชั้น 1 

โรงแรม Parkview on St. Kilda เลขที่ 562 St. Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 

โดยสามารถติดต่อนัดหมาย และสำรองคิวได้วันจันทร์ – ศุกร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2018 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.30– 14.00 น. ที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ นครเมลเบิร์น หรือโทร (03) 9533 9100

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง และโปรดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

Download ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ – นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การยื่นคำร้อง

 • การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตเล่ม
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

Download E-Passport Form

http://canberra.thaiembassy.org/Home/DownloadForm/7683337776

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

สำหรับบุคคลทั่วไป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Report of Loss/Theft of a Thai Passport) ของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
 • สูติบัตรไทย และสำเนา (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาที่เป็นชาวต่างชาติ)
 • บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีอื่นๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง
  • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
  • กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้คำยินยอมได้
  • กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและมารดายังมีชีวิตอยู่
สำหรับพระภิกษุสงฆ์
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด
 • หนังสือสุทธิ
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณะศักดิ์
 • เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบเปรียบธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)
 • กรณีสามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย
สำหรับผู้ที่ลามาศึกษาต่อ
 • ข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อหรือนักเรียนทุนภายใต้ความดูแลของ ก.พ. จะต้องยื่นเอกสารประกอบเหมือนกับบุคคลทั่วไปทั้งหมด พร้อมกับหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ หรือหนังสือรับรองจาก ก.พ. (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด

การรับเล่ม

 • ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำ ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน
 • หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

ข้อมูลจาก

http://canberra.thaiembassy.org/Home/epassport

Tags

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close