Featured ArticlesNewsUpComing Eventsข่าวสาร

บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น 6 MAR 2023

วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2523

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
จัดให้มีการให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2023
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ประกอบด้วยการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร
1.1 วันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023 (ทุกวัน) เวลา 09.00 – 17.00 น.
2. สถานที่ โรงแรม Punthill Apartment Hotel – Little Bourke (ชั้น 1) เลขที่ 17 Cohen Place, Melbourne, VIC 3000
3. ประเภทบริการกงสุลสัญจร
3.1 การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 180 คน/วัน
3.2 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ไม่เกิน 60 คน/วัน
3.3 การรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ให้บริการรับคำร้องเท่านั้น
4. การสำรองนัดหมาย
จองคิวในระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเลือกสำรองนัดหมายผ่านทางลิงค์ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เกิน 180 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.2.บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่เกิน 60 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
โปรดจองคิวได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ นครเมลเบิร์น) จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
หลังจากท่านสำรองคิวสำเร็จแล้ว โปรดถ่ายภาพ (แค็ปหน้าจอ) ของการสำรองคิวเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการสำรองคิวโดยนำมาแสดงในวันที่นัดหมายด้วย ทั้งนี้ การสำรองนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ SMS หรืออีเมล์แจ้งยืนยันการนัดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (โปรดเช็คในกล่อง inbox หรือ spam หรือ junk mail ของท่านด้วย)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้สำรองนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com
Back to top button
Close