News

Visa และการเดินทางกลับไทยในสถาณการณ์ COVID-19 นี้

VISA นักเรียน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เนื่องจาก VISA ประเภทนักเรียนไม่สามารถขอขยายเวลาได้ นักเรียนจะต้องขอ VISA นักเรียนตัวใหม่ก่อน VISA นักเรียนจะหมดอายุ 6 อาทิตย์ โดยไม่ต้องส่งหลักฐานเรื่องผลกระทบใดๆ ในกรณี

 • กลับบ้านไม่ได้ และ VISA กำลังจะหมดอายุ
 • ต้องขยายเวลาเรียนเพิ่มขึ้นกรณีจบไม่ทัน

หากไม่ต้องการต่อ VISA นักเรียน และยังกลับบ้านไม่ได้ให้นักเรียนทำเรื่องขอ VISA ท่องเที่ยวก่อน VISA นักเรียนหมดอายุ (Visitor visa – subclass 600)

ข้อยกเว้นการทำงานของ VISA นักเรียน

ข้อกำหนดให้นักเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชัวโมงต่อ 14 วันยังมีผลบังคับใช่อยู่หากทางโรงเรียนยังมีการเรียนการสอนอยู่ ถึงแม้แต่จะเป็นการเรียนแบบ online ก็ตาม ทั้งนี้ในสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำงานบางแห่งจะได้รับอนุญาตพิเศษจ้างนักเรียนได้เกินที่กำหนด เช่น Nurse, Aged Care, Supermarket นักเรียนไม่ต้องขออนุญาต ทางผู้ว่าจ้างจะทำหน้าที่ขอเอง รายละเอียดเพิ่มเติม

หากได้ยื่นขอ VISA ไปแล้วแต่เรียนไม่ทัน

นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเรียนได้สามารถติดต่อทางโรงเรียนขอเลื่อนเรียนได้ทั้ง กรณี VISA ออกให้ไม่ทัน – (Approve Status) หรือ กรณี VISA ออกแล้ว (Granted Status)

1 กรณี VISA ออกให้ไม่ทัน – Approve Status

นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ทันตามกำหนด หรือยังไม่ได้รับผล VISA จะต้องขอ student course variation of non-commencement และ CoE อันใหม่ หากไม่ทราบว่าจะกำหนดวันเลื่อนการเรียนไปถึงเมื่อไหร่ ให้นักเรียนเลื่อนวันไปตามทึ่เห็นสมควร และเมื่อทราบแน่ชัดว่าจะเริ่มเรียนได้เมื่อ ไหร่จึงขอ student course variation of non-commencement และ CoE อันใหม่อีกครั้งนีง

2 กรณี VISA ออกแล้ว – Granted Status

นักเรียนที่ได้ VISA แล้ว แต่ยังไม่เริ่มเรียนสามารเลื่อนเวลาเรียนได้โดยเลือก Deferral/Suspension โดยให้เหตุผลของการ Deferral/Suspension ว่า Compassionate or compelling circumstances

VISA ชัวคราวอื่นๆ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ผู้ถือ VISA ชั่วคราว เช่น Visitor VISA – subclass 600 และตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียไม่สามารถกลับไทยได้

กรณีไม่ติด condition: No further Stay

ให้ขอ VISA ใหม่ เช่น visitor ท่านจะได้ Bridging VISA ที่อนุญาตให้อยู่ต่อได้อย่างถูกกฎหมายได้จนกว่าจะได้รับผลการขอ VISA นั้น

ในกรณี VISA หมดอายุแล้วให้ขอ Bridging visa E (BVE). BVE นี้อนุญาตให้อยู่ต่อไปได้จนกว่าจะหาทางกลับออกไปจากออสเตรเลีย หรือเปลี่ยนแปลง VISA อื่นๆ ได้

กรณีติด condition: No further stay

No further stay นี้ รวมถึง (8503, 8534 และ 8535) จะต้องขอ No further stay waiver แล้วกรอก Form 1447 เมื่อได้หลักฐานแล้วจึงขอ VISA ใหม่ เช่น visitor

กรณีติด Condition 8531 (must not remain in Australia beyond the period of stay permitted by the visa) หรือ Condition 8558 (must not stay in Australia for more than 12 months in any 18 month period)

ให้ขอ VISA เพิ่ม และถือ Bridging VISA ที่อนุญาตให้อยู่ต่อได้อย่างถูกกฎหมายได้จนกว่าจะได้รับผลการขอ VISA นั้น

ตรวจสอบสถานะ VISA และ Condition

คุณสามารถตรวจสอบสถานะ VISA หรือ Conditon ต่างๆของ VISA ที่ถืออยู่ได้ที่

กลับประเทศไทยในขณะที่ออสเตรเลียปิดประเทศ

ทางการไม่ได้ห้ามคนไทยกลับไทยเลย เพียงแต่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินเพราะจะไม่คุ้มต่อธุรกิจที่จะต้องบินเครื่องเปล่ามารับคนออกจากออสเตรเลีย เนื่องจากการห้ามผู้ที่ไม่ได้ถือ VISA ถาวร หรือประชากรของประเทศเข้าประเทศทำให้มีนักเดินทางน้อยมาก ดังนั้นหากไม่มีเครื่องบิดกลับ จะต้องจองเครื่องแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight)

DekAus คิดว่า ถ้ามีคนไทยจำนวนมากพอที่จะเช่าเครื่องบินประเภท Charter Flight อาจช่วยลดภาระค่าเดินทางกันได้

การตรวจร่างกายก่อนกลับไทย

คนไทยที่มีความประสงค์กลับประเทศไทยจะต้องได้รับ

 1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
 2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ร่า เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยดำเนินการ ดังนี้
  1. กรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ให้ครบถ้วน
  2. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ตั๋วเครื่องบินที่จองแล้ว
  5. สแกนเอกสารและแบบฟอร์มเป็นไฟล์ภาพสี หรือถ่ายรูปสี
  6. ส่ง email ไปที่ rtecanberra2@gmail.com
  7. เมื่อได้หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย พิมพ์เป็นสีแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร์ร่า 0262 060 100

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดเป็นการรวบรวมมาจากที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในออสเตรเลียในสถานการณ์ COVID-19 นี้เท่านั้น หากต้องการคำปรึกษาเรื่อง VISA ให้ติดต่อสำนักงานกฎหมายด้าน VISA หรือ Agency ที่ท่านสะดวก ทาง DekAus ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านนี้ได้

ข้อมูลจาก

 • https://prisms.education.gov.au/Information/News/News.aspx?NewsId=568
 • https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
 • https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
 • https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/57
 • https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1447.pdf
 • https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx

 

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close