ทำบุญวัน มาฆบูชา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น 2019

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ทำบุญวัน มาฆบูชา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น 2019

Feb 24 @ 9:30 am - 12:00 pm

วันเพ็ญเดือน 3 เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันท่ีพระอรหันต สาวกจําานวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ณ วัด แห่งแรกของพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวัน ที่เมืองราชคฤห์ และเป็น วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานเสาหลักแห่ง คําาสอนสําาหรับให้พุทธบริษัท ได้ยึดเป็นแกนคําาสอนของพระพุทธ ศาสนา เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความย่อคือ การไม่ ทําาความชั่วท้ังปวง กระทําาแต่กรรมดี และการทําาจิตให้บริสุทธิ์

ดังนั้น ทางวัดไทยนครเมลเบิร์น จึงเชิญชวนชาวพุทธท้ังหลายได้เข้า ร่วมทําาบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน ในวันสําาคัญดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

22 – 24 กุมภาพันธ์ | บวชเนกขัมมะ ถือศีล 8หมายเหตุ: ญาติโยมที่มีความประสงค์ จะบวชถือศีล 8 ขอให้ติดต่อ ทางวัดก่อน เพื่อจะได้ทราบจําานวน

Venue

Melbourne Thai Buddhist Temple
489 Elgar Rd
Box Hill, Victoria 3128 Australia
+ Google Map
Phone:
(03) 9899 0883
Website:
watthaimelbourne.com.au
Back to top button
Close