บริการกงสุลสัญจร Melbourne 2019/2

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

บริการกงสุลสัญจร Melbourne 2019/2

Thu 05 Sep 2019 @ 8:00 am - Sun 08 Sep 2019 @ 5:30 pm

thai passport visa

บริการกงสุลสัญจร นครเมลเบิร์น

5 – 8 September 2019

สำรองคิวได้แล้ววันนี้
Mon-Fri 9:30 – 14:00

Call Now

กำหนดการวันเวลาให้บริการ

Date From To จำนวน Location
THU 5 SEP 9:00 17.30 70 กงสุล
FRI 6 SEP 9:00 17.30 70 กงสุล
SAT 7 SEP 9:00 17.30 70 Novotel
SUN 8 SEP 9:00 12:00 70 Novotel

ADDRESS

ที่ทำการกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์
566 St Kilda Road, Melbourne, VIC (Suite 301)

Novotel Hotel & Resorts on Collins
270 Collins St, Melbourne, VIC 3000

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง และโปรดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)  Download
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Report of Loss/Theft of a Thai Passport) ของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)  Download
 • สูติบัตรไทย และสำเนา (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาที่เป็นชาวต่างชาติ)
 • บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีอื่น ๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง
  • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
  • กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้คำยินยอมได้
 • กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและมารดายังมีชีวิตอยู่
สำหรับพระภิกษุสงฆ์
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)  Download
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด
 • หนังสือสุทธิ
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณะศักดิ์
 • เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบเปรียบธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)
 • กรณีสามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

Update ข้อมูล Passport กับ Immigration (Department of Home Affairs)

เด็กออสท่านใดที่ทำ passport ใหม่และมี Australian Visa ใน passport เล่มเก่าอย่าลืมไป update immigration ด้วยนะครับใช้

Form 929 – Change of contact and/or passport details

หรือท่านใดที่มี online account (immiAccount) ก็สามารถทำ online ได้เลยครับ

ข้อมูลจาก

http://canberra.thaiembassy.org/Home/activityAlbum/3493199880660003
http://canberra.thaiembassy.org/Home/theidentification
https://immi.homeaffairs.gov.au

Details

Start:
Thu 05 Sep 2019 @ 8:00 am
End:
Sun 08 Sep 2019 @ 5:30 pm
Event Category:
Event Tags:
Back to top button
Close