เรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

จะกลับไทยตอนนี้แต่ไปทำ Passport ใหม่ไม่ได้ต้องทำไง

สถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้เพื่อนๆ หลายๆ คนต้องการกลับไทย ในที่สุดตอนนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และการบินไทยได้จัดให้มีเที่ยวบินเฉพาะรับคนไทยกลับภูมิลำเนาเท่านั้น แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไปทำ Passport ไม่ได้ควรทำยังไง

เพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาไม่สามารถทำ Passport เพื่อเดินทางกลับไทยได้สามารถขอเอกสารจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทย หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ CI) เอกสารชิ้นนี้จะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน และใช้เวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ ใช้เพื่อเป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ Passport เพื่อเดินทางไปประเทศอื่นได้ หนังสือสำคัญประจำตัวไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อนๆ สามานย์ยื่นเรื่องนี้ได้สองวิธีคือ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอ หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ CI)

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ใบคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ CI)  Download Form
 • กรอกคำร้องขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยขอให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Report of Loss/Theft of a Thai Passport) ของสถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
 • รูปถ่าย 4 รูป ขนาด Passport Size เขียนชื่อด้านหลังทั้ง 4 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 • เขียนจดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งความจำเป็นที่ต้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว และแจ้งความ จำนงว่าเมื่อเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้ว จะเดินทางไปทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ด้วยตนเองที่กรมการกงสุล และแจ้งวันที่เดินทางกลับประเทศไทยด้วย
 • หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมโดย Money Order Only สั่งจ่าย Royal Thai Embassy พร้อมทั้งจัดส่ง Prepaid Express Post Envelope พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายจากการส่งทางไปรษณีย์

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี)
 • ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่หน้าที่ 2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
 • หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

Download CI Form

ข้อมูลจาก

https://canberra.thaiembassy.org/passport-other-travel-document/
https://canberra.thaiembassy.org/wp-content/uploads/2019/01/certificate-of-identity-ci.pdf

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close